EN
RU
flag fr
EN
RU
 

Demo

rotator 01

Zasady reklamacji

PROCEDURA REKLAMACJI

I. Definicje

 1. Sprzedający – GTV Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Pruszkowie, ul. Przejazdowa 21, 05-800 Pruszków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS za numerem 0000564747;
 2. Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, nabywająca Towar od Sprzedającego;
 3. Przedstawiciel Handlowy – osoba fizyczna odpowiedzialna ze strony Sprzedającego za kontakty z Kupującym;
 4. Towar – rzeczy oznaczone co do gatunku, których importerem i sprzedawcą na terenie Polski jest Sprzedający;
 5. Wady Towaru – Wady Jawne, Wady Ukryte i Wady Prawne Towaru w rozumieniu niniejszej Procedury;
 6. Wada Jawna – wada fizyczna Towaru w rozumieniu kodeksu cywilnego, możliwa do rozpoznania w momencie wydania Towaru Kupującemu;
 7. Wada Ukryta – wada fizyczna Towaru w rozumieniu kodeksu cywilnego, powstała przed wydaniem Towaru Kupującemu, która ujawniła się w okresie późniejszym;
 8. Wada Prawna – wada prawna w rozumieniu kodeksu cywilnego;
 9. Braki Ilościowe – wydanie Towaru w ilości mniejszej niż wynikająca z faktury wystawionej przez Sprzedającego.

II. Zgłoszenie reklamacji

 1. Reklamacja może dotyczyć Wad Towaru lub Braków Ilościowych.
 2. W celu zgłoszenia reklamacji Kupujący kontaktuje się ze Biurem Obsługi Klienta, reklamacje: +48 22 444 75 97.
 3. Zgłoszenie reklamacji następuje na formularzu protokołu reklamacyjnego, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Procedury. Reklamacje zgłaszane w innej formie będą pozostawiane bez rozpatrzenia.
 4. Kupujący powinien precyzyjnie opisać wady Towaru, tak aby rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego mogło nastąpić bez zbędnej zwłoki spowodowanej koniecznością ustalenia przyczyn reklamacji.
 5. Zgłoszenie reklamacji Kupujący wysyła Sprzedającemu przesyłką pocztową drogą mailową na adres elektroniczny Biura Obsługi Klienta reklamacje@gtv.com.pl.
 6. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga badań jakościowych reklamowanego Towaru, Sprzedający zwróci się do Kupującego o przekazanie próbek Towaru. Przekazanie próbek następuje na koszt i ryzyko Kupującego.
 7. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga zbadania Towaru u Kupującego, Kupujący poniesienie koszty dojazdu przedstawiciela Sprzedającego do swojej siedziby.

III. Załatwianie reklamacji

 1. Jeżeli zgłoszenie reklamacji odpowiada wymogom formalnym, Sprzedający w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia wpłynięcia do niego zgłoszenia reklamacji podejmuje decyzję co do sposobu załatwienia reklamacji i powiadamia o niej Kupującego.
 2. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga badań jakościowych lub zbadania Towaru u Kupującego, Sprzedający powinien podjąć decyzję co do sposobu załatwienia reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym otrzymał próbki reklamowanego Towaru lub dokonał zbadania Towaru u Kupującego.
 3. W przypadku Wad Towaru w pierwszej kolejności Sprzedający dokonuje usunięcia Wad Towaru lub dokonuje wymiany Towaru na pozbawiony Wad.
 4. Dwukrotne bezskuteczne próby usunięcia Wad Towaru lub wymiany Towaru na pozbawiony Wad uprawniają Kupującego do żądania obniżenia ceny lub do odstąpienia od umowy.
 5. Kupujący odstępujący od umowy lub żądający wymiany Towaru na pozbawiony Wad powinien kwestię zwrotu wadliwego Towaru Sprzedającemu skonsultować z Biurem Obsługi Klienta. Sprzedający nie przyjmie Towaru odesłanego bez uprzedniej konsultacji. Sprzedający przyjmie jedynie Towar kompletny, w oryginalnym opakowaniu.
 6. W przypadku zwrotu Towaru wskutek odstąpienia Kupującego od umowy, Sprzedający wystawi fakturę korygującą.
 7. W przypadku Braków Ilościowych Kupujący może w drodze reklamacji żądać wydania mu brakującej części Towaru.
 8. Koszty uzupełnienia Braków Ilościowych zostaną poniesione zgodnie z ustaleniami w tym przedmiocie zawartymi w umowie sprzedaży Towaru.

IV. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący w chwili wydania mu Towaru o wadach wiedział.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady, które powstały po wydaniu Towaru Kupującemu, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej uprzednio w Towarze.
  2a. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za Wady Jawne ani Wady Ukryte także w razie nieprawidłowego zamontowania i uruchomienia Towaru, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, jeśli Kupujący postąpił niezgodnie z zaleceniami lub wskazówkami wyrażonymi w instrukcji otrzymanej od Sprzedającego.
 3. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego zbadania Towaru po jego odbiorze i powiadomienia Sprzedającego o istniejących Wadach. Niepowiadomienie Sprzedającego o istniejących Wadach Towaru w terminie maksymalnie 14 dni roboczych od dnia odbioru Towaru przez Kupującego lub w przypadku Wad Ukrytych – w terminie maksymalnie 14 dni roboczych od dnia wykrycia Wady Ukrytej, powoduje utratę wszelkich uprawnień Kupującego z tytułu rękojmi. Powyższy termin zostaje zachowany, jeżeli przed jego upływem Kupujący wyśle do Sprzedawcy zawiadomienie o wadzie.
 4. Uprawnienia z tytułu rękojmi za Wady Fizyczne wygasają po upływie roku od dnia, w którym Towar został wydany Kupującemu. Uprawnienia z tytułu rękojmi za Wady Prawne wygasają po upływie roku od dnia, w Kupujący dowiedział się o Wadzie Prawnej.

 

Protokół reklamacyjny. Pobierz ikonki doc

YouTube GTV

youtube GTV

GTV Styl

GTV styl box

Newsletter


Podaj poprawny adres email.

GTV Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Przejazdowa 21
05-800 Pruszków, Polska

fb icon 325x325 YouTube-icon.png