EN
EN
RU
EN
 

GTV logo

rotator 01

Zasady reklamacji

PROCEDURA REKLAMACJI

1. Definicje

1.1. Sprzedawca – GTV Poland spó┼éka z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů spó┼éka komandytowa z siedzib─ů w Pruszkowie, ul. Przejazdowa 21, 05-800 Pruszków, zarejestrowana w rejestrze przedsi─Öbiorców Krajowego Rejestru S─ůdowego prowadzonego przez S─ůd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego za numerem 0000564747; NIP: 5342505912;
1.2. Kupuj─ůcy – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, której ustawa przyznaje zdolno┼Ť─ç prawn─ů lub osoba fizyczna, prowadz─ůce dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů, nabywaj─ůca Towar od Sprzedawcy;
1.3. Dalszy Kupuj─ůcy - osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, której ustawa przyznaje zdolno┼Ť─ç prawn─ů lub osoba fizyczna, prowadz─ůce dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů, nabywaj─ůca Towar od Kupuj─ůcego;
1.4. Opiekun Rynku – osoba fizyczna odpowiedzialna ze strony Sprzedawcy za kontakty z Kupuj─ůcym posiadaj─ůcym siedzib─Ö lub prowadz─ůcym dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů poza terytorium Polski;
1.5. Towar – rzeczy oznaczone co do gatunku, których importerem i sprzedawc─ů na terytorium Polski jest Sprzedawca;
1.6. Wada Towaru – istotne Wady Jawne, Wady Ukryte i Wady Prawne Towaru w rozumieniu niniejszej Procedury;
1.7. Wada Jawna – wada fizyczna Towaru w rozumieniu kodeksu cywilnego, mo┼╝liwa do rozpoznania w momencie wydania Towaru Kupuj─ůcemu;
1.8. Wada Ukryta – wada fizyczna Towaru w rozumieniu kodeksu cywilnego, powsta┼éa przed wydaniem Towaru Kupuj─ůcemu, która ujawni┼éa si─Ö w okresie pó┼║niejszym;
1.9. Wada Prawna – wada prawna w rozumieniu kodeksu cywilnego;
1.10. Niezgodno┼Ťci Ilo┼Ťciowe – wydanie Towaru w ilo┼Ťci mniejszej lub wi─Ökszej ni┼╝ wynikaj─ůca z faktury wystawionej przez Sprzedawc─Ö;
1.11. Procedura – niniejsza procedura reklamacji, zawieraj─ůca zasady rozpoznawania reklamacji na podstawie przepisów o r─Ökojmi.
1.12. Przewo┼║nik – osoba fizyczna lub prawna, b─Öd─ůca przedsi─Öbiorc─ů, która w zakresie dzia┼éalno┼Ťci swego przedsi─Öbiorstwa zobowi─ůza┼éa si─Ö do odp┼éatnego przewiezienia Towaru Sprzedawcy.


2. Zgłoszenie reklamacji

2.1. Reklamacja mo┼╝e dotyczy─ç Wady Towaru lub Niezgodno┼Ťci Ilo┼Ťciowych.
2.2. Do zg┼éoszenia reklamacji uprawniony jest Kupuj─ůcy. Sprzedawca nie ma obowi─ůzku odniesienia si─Ö do reklamacji zg┼éoszonej przez Dalszego Kupuj─ůcego.
2.3. Zg┼éoszenie reklamacji Kupuj─ůcy wysy┼éa drog─ů elektroniczn─ů na adres Biura Obs┼éugi Klienta -dzia┼éu reklamacji: reklamacje@gtv.com.pl. Kupuj─ůcy posiadaj─ůcy siedzib─Ö poza terytorium Rzeczypospolitej Polski zg┼éasza reklamacj─Ö za po┼Ťrednictwem Opiekuna Rynku.
2.4. Zg┼éoszenie reklamacji nast─Öpuje na formularzu protoko┼éu reklamacyjnego, stanowi─ůcym za┼é─ůcznik nr 1 do niniejszej Procedury. Reklamacje zg┼éaszane w innej formie b─Öd─ů pozostawiane bez rozpatrzenia.
2.5. Kupuj─ůcy ma obowi─ůzek precyzyjnie opisa─ç na czym w jego ocenie polega Wada Towaru, tak aby rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawc─Ö mog┼éo nast─ůpi─ç bez zb─Ödnej zw┼éoki spowodowanej konieczno┼Ťci─ů ustalenia przyczyn reklamacji i oczekiwa┼ä Kupuj─ůcego. Kupuj─ůcy zobowi─ůzany jest do przedstawienia uzasadnienia opisu zg┼éaszanej Wady Towaru, w szczególno┼Ťci je┼╝eli twierdzi, ┼╝e Towar nie ma w┼éa┼Ťciwo┼Ťci, które rzecz tego rodzaju powinna mie─ç ze wzgl─Ödu na cel w umowie oznaczony albo wynikaj─ůcy z okoliczno┼Ťci lub przeznaczenia. Kupuj─ůcy jest zobowi─ůzany udzieli─ç szczegó┼éowych dodatkowych informacji dotycz─ůcych Towaru na ┼╝─ůdanie Sprzedawcy.
2.6. Je┼╝eli rozpatrzenie reklamacji wymaga bada┼ä jako┼Ťciowych reklamowanego Towaru, Kupuj─ůcy, który wykonuje uprawnienia z tytu┼éu r─Ökojmi, jest obowi─ůzany dostarczy─ç Sprzedawcy kompletny Towar, który w jego ocenie posiada wady jako┼Ťciowe.
2.7. Je┼╝eli Sprzedawca uzna, ┼╝e rozpatrzenie reklamacji wymaga zbadania Towaru u Kupuj─ůcego, Kupuj─ůcy poniesienie koszty dojazdu przedstawiciela Sprzedawcy do miejsca badania.

 
3. Załatwianie reklamacji

3.1. Je┼╝eli zg┼éoszenie reklamacji jest kompletne i nast─ůpi┼éo zgodnie z niniejsz─ů Procedur─ů, w szczególno┼Ťci zgodnie z pkt. 2 Procedury, Sprzedawca w ci─ůgu 14 dni kalendarzowych od dnia wp┼éyni─Öcia zg┼éoszenia reklamacji podejmuje decyzj─Ö co do sposobu jej za┼éatwienia i powiadamia o niej Kupuj─ůcego.
3.2. Je┼╝eli rozpatrzenie reklamacji wymaga bada┼ä jako┼Ťciowych lub zbadania Towaru u Kupuj─ůcego, Sprzedawca powinien podj─ů─ç decyzj─Ö co do sposobu za┼éatwienia reklamacji w ci─ůgu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym otrzyma┼é reklamowany Towar lub dokona┼é zbadania Towaru u Kupuj─ůcego.
3.3. Kupuj─ůcy w protokole reklamacyjnym wskazuje oczekiwany przez niego sposób realizacji reklamacji wybieraj─ůcych z poni┼╝szych:

3.3.1. usuni─Öcie Wady Towaru,
3.3.2. wymiana Towaru na pozbawiony Wady,
3.3.3. obni┼╝enie ceny Towaru,
3.3.4. zwrot ceny sprzeda┼╝y Towaru.

3.4. O sposobie realizacji reklamacji decyduje Sprzedawca, a Kupuj─ůcy nie ma prawa sprzeciwi─ç si─Ö decyzji Sprzedawcy. W szczególno┼Ťci wybór przez Kupuj─ůcego jednego z ┼╝─ůda┼ä nie wyklucza mo┼╝liwo┼Ťci za┼éatwienia reklamacji przez Sprzedawc─Ö przy wykorzystaniu sposobu niewskazanego przez Kupuj─ůcego.
3.5.1 Je┼╝eli Sprzedawca uznaj─ůc reklamacj─Ö zdecydowa┼é o usuni─Öciu Wady Towaru i pomimo podj─Ötej próby naprawy, Wada wyst─Öpuje nadal – Kupuj─ůcy wskazuje swoje oczekiwanie co do sposobu skutecznego za┼éatwienia reklamacji, a Sprzedawca decyduje o wymianie Towaru na pozbawiony Wady, o obni┼╝eniu ceny Towaru albo o zwrocie ceny sprzeda┼╝y Towaru. Je┼Ťli wymieniony Towar ma Wad─Ö Sprzedawca mo┼╝e zdecydowa─ç o obni┼╝eniu ceny Towaru albo o zwrocie ceny sprzeda┼╝y Towaru.
3.6. Je┼╝eli Sprzedawca uznaj─ůc reklamacj─Ö zdecydowa┼é o wymianie Towaru na pozbawiony Wady i wymieniony Towar równie┼╝ ma Wad─Ö – Kupuj─ůcy wskazuje swoje oczekiwanie co do sposobu skutecznego za┼éatwienia reklamacji, a Sprzedawca decyduje o usuni─Öciu Wady Towaru, obni┼╝eniu ceny Towaru albo zwrocie ceny sprzeda┼╝y Towaru. Je┼╝eli pomimo podj─Ötej próby naprawy wymienionego Towaru Wada wyst─Öpuje nadal, Sprzedawca mo┼╝e zdecydowa─ç o obni┼╝eniu ceny albo o zwrocie ceny sprzeda┼╝y Towaru.
3.7. Je┼╝eli Sprzedawca na jakimkolwiek etapie rozpoznawania reklamacji decyduje o obni┼╝eniu ceny albo o zwrocie ceny sprzeda┼╝y Towaru – post─Öpowanie reklamacyjne uznaje si─Ö za skutecznie zako┼äczone.
3.8. Je┼╝eli Sprzedawca zdecydowa┼é o zwrocie ceny sprzeda┼╝y Towaru albo o wymianie Towaru na pozbawiony Wady, Kupuj─ůcy konsultuje sposób zwrotu wadliwego Towaru z Biurem Obs┼éugi Klienta – dzia┼éem reklamacji. Sprzedawca nie przyjmie Towaru odes┼éanego bez uprzedniej konsultacji. Sprzedawca przyjmie jedynie Towar kompletny.
3.9. W przypadku Niezgodno┼Ťci Ilo┼Ťciowych Kupuj─ůcy mo┼╝e w drodze reklamacji ┼╝─ůda─ç wydania mu brakuj─ůcej cz─Ö┼Ťci Towaru lub odebrania od niego Towaru w ilo┼Ťci przekraczaj─ůcej zamówienie. ┼╗─ůdanie w tym zakresie Kupuj─ůcy zobowi─ůzany jest wnie┼Ť─ç w terminie 5 dni od dnia dostarczenia mu Towaru.

4. Wy┼é─ůczenie odpowiedzialno┼Ťci

4.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci z tytu┼éu r─Ökojmi, je┼╝eli Kupuj─ůcy w chwili wydania mu Towaru o Wadzie wiedzia┼é.
4.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za Wady, które powsta┼éy po wydaniu Towaru Kupuj─ůcemu, chyba ┼╝e Wada wynik┼éa z przyczyny tkwi─ůcej uprzednio w Towarze.
4.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za Wady Jawne ani Wady Ukryte tak┼╝e w razie nieprawid┼éowego zamontowania i uruchomienia Towaru, je┼╝eli czynno┼Ťci te nie zosta┼éy wykonane przez Sprzedawc─Ö lub osob─Ö trzeci─ů, za któr─ů Sprzedawca ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç, albo czynno┼Ťci te zosta┼éy wykonane przez Kupuj─ůcego, je┼Ťli Kupuj─ůcy post─ůpi┼é niezgodnie z zaleceniami lub wskazówkami wyra┼╝onymi w instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
4.4. Kupuj─ůcy ma obowi─ůzek niezw┼éocznego zbadania Towaru po jego odbiorze w sposób przyj─Öty przy rzeczach tego rodzaju i powiadomienia Sprzedawcy o istniej─ůcych Wadach. Niepowiadomienie Sprzedawcy o istniej─ůcej Wadzie Towaru w terminie maksymalnie 14 dni od dnia odbioru Towaru przez Kupuj─ůcego lub w przypadku Wad Ukrytych – w terminie maksymalnie 14 dni od dnia wykrycia Wady Ukrytej, powoduje wyga┼Ťni─Öcie wszelkich uprawnie┼ä lub roszcze┼ä Kupuj─ůcego z tytu┼éu r─Ökojmi. Powy┼╝szy termin zostaje zachowany, je┼╝eli przed jego up┼éywem Kupuj─ůcy wy┼Ťle do Sprzedawcy zawiadomienie o wadzie.
4.5. Bez uszczerbku dla obowi─ůzków Kupuj─ůcego wynikaj─ůcych z punktu 4.4. powy┼╝ej, Kupuj─ůcy, pod rygorem utraty roszcze┼ä wobec Sprzedawcy wynikaj─ůcych z niniejszego punktu, ma obowi─ůzek w obecno┼Ťci przedstawiciela Przewo┼║nika zbadania Towaru przed jego odbiorem. W razie ubytków lub uszkodze┼ä daj─ůcych zauwa┼╝y─ç si─Ö z zewn─ůtrz Kupuj─ůcy sporz─ůdza w obecno┼Ťci przedstawiciela Przewo┼║nika stosowny protokó┼é szkód lub odnotowuje to w li┼Ťcie przewozowym (bez wzgl─Ödu na jego form─Ö). W protokole nale┼╝y wskaza─ç zauwa┼╝one uszkodzenia, naruszenie integralno┼Ťci opakowania, nieuprawniony dost─Öp do Towaru, niezgodno┼Ťci ilo┼Ťciowe Towaru oraz inne zastrze┼╝enia.
4.6 Uprawnienia lub roszczenia z tytu┼éu r─Ökojmi za Wady Jawne i Ukryte wygasaj─ů po up┼éywie 2 lat od dnia, w którym Towar zosta┼é wydany Kupuj─ůcemu. Uprawnienia lub roszczenia z tytu┼éu r─Ökojmi za Wady Prawne wygasaj─ů po up┼éywie roku od dnia, w Kupuj─ůcy dowiedzia┼é si─Ö o Wadzie Prawnej.

 

Protokó┼é reklamacyjny: Pobierz ikonki pdf

Procedura reklamacji: Pobierz ikonki pdf

YouTube GTV

youtube GTV

GTV Styl

GTV styl box

Newsletter


Podaj poprawny adres email.

GTV Poland spó┼éka z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů spó┼éka komandytowa
ul. Przejazdowa 21
05-800 Pruszków, Polska

EN
EN
RU
EN