1. Definice/h6>

1.1. Prodejce – GTV Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa se sídlem v Pruszkowě, ul. Przejazdowa 21, 05-800 Pruszków, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem pro hl. m. Varšava ve Varšavě, XIV. ekonomické oddělení Národního soudního rejstříku, KRS, č. 0000564747; DIČ: 5342505912;
1.2. Kupující – právnická osoba, organizační jednotka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, nebo fyzická osoba, která vede ekonomickou činnost, a kupuje Zboží od Prodejce;
1.3. Další kupující - právnická osoba, organizační jednotka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, nebo fyzická osoba, která vede ekonomickou činnost, a kupuje Zboží od Kupujícího;
1.4. Zástupce trhu – fyzická osoba odpovědná ze strany Prodejce za kontakty s Kupujícím, který má sídlo nebo vede ekonomickou činnost mimo území Polska;
1.5. Zboží – označení druhu věcí, jejichž Dovozcem a Prodejcem na území Polska je Prodejce;
1.6. Vada Zboží – významné Zjevné vady, Skryté vady a Právní vady Zboží ve smyslu tohoto postupu;
1.7. Zjevná vada – fyzická vada Zboží ve smyslu občanského zákoníku, která je rozpoznatelná v okamžiku vydání Zboží Kupujícímu;
1.8. Skrytá vada – fyzická vada Zboží ve smyslu občanského zákoníku, která vznikla před vydáním Zboží Kupujícímu, a která se projevila v pozdějším období;
1.9. Právní vada – právní vada ve smyslu občanského zákoníku;
1.10. Nesrovnalosti v množství – vydání Zboží v množství menším nebo větším než vyplývá z faktury vystavené Prodejcem;
1.11. Postup – tento reklamační postup, který obsahuje pravidla pro vybavování reklamace na základě ustanovení o ručení.
1.12. Převozce – fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelem, a která se v rámci činnosti své společnosti zavázala k úplatnému převozu Zboží Prodejce.


2. Podání reklamace

2.1. Reklamace se může týkat Vady Zboží nebo Nesrovnalostí v množství.
2.2. K podání reklamace je oprávněn Kupující. Prodejce nemá povinnost se vyjadřovat k reklamací podané Dalším kupujícím.
2.3. Podanou reklamaci Kupující odesílá elektronickou cestou na adresu Zákaznického servisu - - reklamační oddělení: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Kupující, který má sídlo mimo území Polské republiky podává reklamaci prostřednictvím Zástupce trhu.
2.4. Reklamace se podává na formuláři reklamačního protokolu, který je přílohou č. 1 k tomuto Postupu. Na reklamace podané jinou formou se nebude brát zřetel.
2.5. Kupující má povinnost přesně popsat v čem podle jeho názoru spočívá Vada Zboží, tak aby k posouzení reklamace Prodejcem mohlo dojít bez zbytečného prodlení z důvodu nutnosti stanovit důvody pro reklamaci a očekávání Kupujícího. Kupující je povinen uvést odůvodnění popisu hlášení Vady Zboží, zejména pokud tvrdí, že Zboží nemá vlastnosti, které by předmět tohoto typu měl mít z důvodu účelu uvedeného ve smlouvě nebo vyplývajícího z okolností nebo určení. Kupující je povinen poskytnout podrobné dodatečné informace týkající se Zboží na žádost Prodejce.
2.6. Pokud posouzení reklamace vyžaduje kontrolu kvality reklamovaného Zboží, Kupující, který uplatňuje práva vyplývající ze záruky, je povinen dodat Prodejci kompletní Zboží, které má podle jeho názoru vady na kvalitě.
2.7.Pokud Prodejce uzná, že posouzení reklamace vyžaduje prozkoumání Zboží u Kupujícího, Kupující nese náklady na dopravu zástupce Prodejce na místo prozkoumání.

 
3. Vyřizování reklamací

3.1. Pokud je reklamační hlášení kompletní a došlo k němu v souladu s tímto Postupem, zejména podle bodu 2 Postupu, Prodejce během 14 kalendářních dní ode dne doručení uplatnění reklamace příjme rozhodnutí týkající se způsobu jejího vyřízení a informuje o tom Kupujícího.
3.2. Pokud posouzení reklamace vyžaduje kontrolu kvality nebo prozkoumání Zboží u Kupujícího, měl by Prodejce rozhodnout, jakým způsobem bude reklamace vyřízena během 14 kalendářních dnů ode dne, ve kterém obdržel reklamované Zboží nebo provedl prozkoumání Zboží u Kupujícího.
3.3. Kupující v reklamačním protokolu uvede jím očekávaný způsob zpracování reklamace, a to výběrem z následujících možností:

3.3.1. odstranění Vady Zboží,
3.3.2. výměna Zboží za nezávadné,
3.3.3. snížení ceny Zboží,
3.3.4. vrácení prodejní ceny Zboží.

3.4. O způsobu zpracování reklamace rozhoduje Prodejce, a Kupující nemá právo odporovat rozhodnutí Prodejce. Zejména volba jednoho z požadavků Kupujícím nevylučuje možnost, aby Prodávající vyřídil reklamaci způsobem, který Kupující neuvedl.
3.5. Pokud se Prodejce, který přijal reklamaci, rozhodl odstranit Vadu Zboží a navzdory pokusu o opravu Vada stále přetrvává – Kupující uvede své očekávání ohledně účinného způsobu vyřízení reklamace, a Prodejce rozhoduje o výměně Zboží za Zboží bez vady, snížení ceny Zboží nebo vrácení prodejní ceny Zboží. Pokud má vyměněné Zboží vadu, může Prodejce rozhodnout o snížení ceny Zboží nebo o vrácení prodejní ceny Zboží.
3.6. Pokud se Prodejce, který přijal reklamaci, rozhodl vyměnit Zboží za Zboží bez vady a vyměněné Zboží má rovněž Vadu – Kupující uvede své očekávání ohledně účinného způsobu vyřízení reklamace, a Prodejce rozhoduje o odstranění Vady Zboží, snížení ceny Zboží nebo vrácení prodejní ceny Zboží. Pokud Vada přes pokus o opravu vyměněného Zboží přetrvává, Prodejce může rozhodnout o snížení ceny nebo o vrácení prodejní ceny Zboží.
3.7. Pokud Prodejce v jakékoliv fázi posuzování reklamace rozhoduje o snížení ceny nebo o vrácení prodejní ceny Zboží – považuje se reklamační řízení za účinně ukončené.
3.8. Pokud Prodejce rozhodl o vrácení prodejní ceny Zboží nebo o výměně Zboží za Zboží bez Vady, konzultuje Kupující způsob vrácení vadného Zboží se Zákaznickým servisem – reklamačním oddělením. Prodejce nepřijme vrácené Zboží bez předchozí konzultace. Prodejce přijme pouze kompletní Zboží.
3.9. V případě Nesrovnalostí v množství může Kupující v rámci reklamace žádat vydání mu chybějící části Zboží nebo převzetí od něj Zboží v množství přesahujícím objednávku. Žádost v této oblasti je Kupující povinen podat ve lhůtě 5 dní ode dne doručení mu Zboží.

4. Vyloučení zodpovědnosti

4.1. Prodejce nenese zodpovědnost z titulu ručení, pokud Kupující v okamžiku vydání mu Zboží o Vadě věděl.
4.2. Prodejce nenese zodpovědnost za Vady, které vznikly po vydání Zboží Kupujícímu, ledaže by Vada byla způsobena příčinou tkvící předtím ve Zboží.
4.3. Prodejce nenese odpovědnost za Zjevné vady ani za Skryté vady v případě nesprávné montáže a zprovoznění Zboží, pokud tyto činnosti nebyly provedeny Prodejcem nebo třetí stranou, za kterou Prodejce nese zodpovědnost nebo byly tyto činnosti provedeny Kupujícím, pokud Kupující postupoval v rozporu s doporučeními nebo pokyny uvedenými v návodu, který obdržel od Prodejce.
4.4. Kupující je povinen neprodleně přezkoumat Zboží po jeho převzetí, a to způsobem, který byl přijat s ohledem na tyto věci a informovat Prodejce o existujících Vadách. Neoznámení Prodejci o existující Vadě Zboží, a to maximálně do 14 dnů ode dne převzetí Zboží Kupujícím nebo v případě Skrytých vad – v termínu maximálně do 14 dní od data zjištění Skryté vady způsobuje zaniknutí veškerých práv nebo nároků Kupujícího v rámci ručení. Výše uvedená lhůta je zachována, pokud Kupující zašle Prodejci oznámení o Vadě před jejím uplynutím.
4.5. Aniž jsou dotčeny povinnosti Kupujícího vyplývající z bodu 4.4. výše, Kupující, pod sankcí ztráty nároků vůči Prodejci, které vyplývají z tohoto bodu, má povinnost v přítomnosti zástupce Převozce prozkoumat Zboží před jeho převzetím. V případě ztrát nebo poškození, které se dají zjistit zvenčí, Kupující vyhotoví v přítomnosti zástupce Převozce příslušný protokol o škodách nebo to zaznamená v dodacím listu (bez ohledu na jeho formu). V protokolu je třeba uvést zjištěná poškození, narušení integrity obalu, neoprávněný přístup ke Zboží, kvantitativní nesrovnalosti Zboží a další výhrady.
4.6. Práva nebo nároky z titulu ručení za Zjevné a Skryté vady zanikají po uplynutí 2 let ode dne, ve kterém bylo Zboží vydáno Kupujícímu. Práva nebo nároky z titulu ručení za Právní vady zanikají po uplynutí roku ode dne, kdy se Kupující dozvěděl o Právní vadě.


 
Soubory ke stažení:

icon pdf   Reklamační protokol

icon pdf   Reklamační postup

icon pdf   Podmínky doživotní záruky zásuvek „Modernbox“

icon pdf   Podmínky doživotní záruky na vybrané výrobky z nabídky GTV Poland

icon pdf   Příloha k podmínkám záruky na vybrané výrobky