Sub menu nowosci

We are constantly expanding our range with new products. Check out our what we have prepared have for you.

Sub menu polecane

Following the latest trends in design, we create functional products for the home and office. See what is worth having a look at.

Sub menu twins

The TWINS aluminium LED fixture is a perfect lighting solution for offices, restaurants, SPAs and commercial spaces, where long life and low energy consumption are required.

Sub menu teksas

Lighting systems for halls and warehouses are a challenge for designers and installers, who have to take their functionality and energy efficiency into account when choosing and designing lighting.

Sub menu arizona

Arizona LED luminaires have been designed for industrial plants, warehouses, and sports facilities, which require an intense, reliable, and at the same time energy efficient, light source.

Sub menu omnia

Omnia fixtures have been designed for underground car parks, which should be evenly illuminated to reduce darkened areas to a minimum.

Sub menu filamenty

A bulb, despite its classic, maybe even boring, design, can be a decorative element. A light source with filaments is a good choice when you are looking for simple solutions for interiors which you think could use a bit more character.

Sub menu glax

Achieving unusual light effects at home is becoming easier and easier. Not only can kitchen cabinets be illuminated, but also can the furniture in the living room and bedroom, creating an amazing impression of a cosy interior.

Sub menu profile arch

Architectural profiles are the latest proposal for a spectacular interior lighting. By being built in plasterboard, they are an alternative to traditional lighting and constitute a modern form of minimalist decorations in home and office.

Sub menu betis

Betis fixtures create comfortable working conditions, especially in industrial spaces with goods loaded, on multilevel racks - which create narrow passages.

Sub menu empolio

Empolio ceiling fixtures are perfect for staircases, corridors, technical and utility rooms, and at home for the pantry

Sub menu magnat

Intense lighting can adversely affect your well-being and concentration at work. Every day for several hours we are exposed to stressors.

Sub menu galaxy

Lighting plays a key role in areas intended for working in, especially office work, in front of a computer. Lighting panels in interiors exposed to limited daylight must be carefully selected – especially in the autumn and winter.

Sub menu katalog

Convenient and fast access to the product catalogue.

Sub menu katalogi i foldery

Current overview of our product range, including detailed technical data, enriched with trends, advice and inspirations.

Sub menu zdjecia produktowe

Database of product images and detailed pictures.

Sub menu karty katalogowe

Detailed technical data of our products.

Sub deklaracje ce

Our products meet all the legal requirements of the European Union, which is confirmed by affixing the CE marking on them. Thus, the declaration allows free movement of our goods on the European market.

Sub menu pliki fotometryczne

We present to you our database of photometric files, to support lighting designing for buildings.

Sub menu dzial sprzedazy

Meet our sales representatives, who are eager to assist You in finding the appropriate products to suit your needs.

Sub menu reklamacje

Conditions for filing complaints and product returns.

Sub menu gospodarka odpadami

GTV electrical and electronic products meet the requirements of the directives and regulations implementing the directives into national law.

Sub menu gtv poland

Questions? We will be more than happy to assist You, just give us a call.

Sub menu zostan dystrybutorem

As our Partner you receive full marketing support. We care about branding, points of sale, and sales space: we create showrooms, and deliver displays, POS materials, catalogues and many other forms of support.

Sub menu zostan dostawca

We cooperate with manufacturers of furniture fittings, decorative accessories and LED lighting. Leave your contact information, and we will get in touch with you.

Sub menu biuro prasowe

Would you like to know more about our business? Here you will find the most up-to-date information on our activities – fairs, product premieres, prizes.

Niniejsza polityka opisuje przetwarzanie danych osobowych przez GTV Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Pruszkowie (zwaną dalej „GTV” albo „my” albo „nas”). Celem polityki jest przekazanie naszym byłym, obecnym i potencjalnym Klientom oraz innym zainteresowanym osobom (określanym dalej łącznie jako „Państwo”) ogólnych informacji na temat: GTV oraz danych kontaktowych w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zasad, którymi kierujemy się przetwarzając dane osobowe, rodzajów gromadzonych przez nas danych osobowych, powodów gromadzenia danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych i podstaw prawnych przetwarzania, odbiorców danych, czyli podmiotów, które przetwarzają dane osobowe, okoliczności, w których gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe Klientów, okresie, w którym dane osobowe będą przetwarzane, praw osób, których dane osobowe przetwarzamy. KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest GTV Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Pruszkowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000564747, posiadająca NIP 534-250-59-12. Dane kontaktowe GTV są następujące: Adres pocztowy: GTV Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Pruszkowie, ul. Przejazdowa 21, 05-800 Pruszków. Numer telefonu: + 48 22 444 75 00. Adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak87f88af025611dd2f319ea47a3ea46d4').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy87f88af025611dd2f319ea47a3ea46d4 = 'info' + '@'; addy87f88af025611dd2f319ea47a3ea46d4 = addy87f88af025611dd2f319ea47a3ea46d4 + 'gtv' + '.' + 'com' + '.' + 'pl'; var addy_text87f88af025611dd2f319ea47a3ea46d4 = 'info' + '@' + 'gtv' + '.' + 'com' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak87f88af025611dd2f319ea47a3ea46d4').innerHTML += ''+addy_text87f88af025611dd2f319ea47a3ea46d4+''; . Informujemy, że GTV wyznaczyła inspektora ochrony danych. Zainteresowane osoby mogą skontaktować się z inspektorem danych osobowych w następujący sposób: Adres pocztowy: GTV Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Pruszkowie, ul. Przejazdowa 21, 05-800 Pruszków. Adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakc91da7f0f94d17b57e3700b374bced04').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyc91da7f0f94d17b57e3700b374bced04 = 'dpo' + '@'; addyc91da7f0f94d17b57e3700b374bced04 = addyc91da7f0f94d17b57e3700b374bced04 + 'gtv' + '.' + 'com' + '.' + 'pl'; var addy_textc91da7f0f94d17b57e3700b374bced04 = 'dpo' + '@' + 'gtv' + '.' + 'com' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloakc91da7f0f94d17b57e3700b374bced04').innerHTML += ''+addy_textc91da7f0f94d17b57e3700b374bced04+''; .   ZASADY, KÓTRYMI SIĘ KIERUJEMY Przetwarzanie Państwa danych osobowych stanowi ważną część procesu dostarczania Państwu naszych produktów i usług. Jesteśmy wdzięczni za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzają, przekazując nam swoje dane osobowe. Państwa prywatność uważamy za ważny element oferowanych przez nas usług. W celu zabezpieczenia Państwa danych osobowych, przy jednoczesnym zwiększaniu wartości świadczonych przez nas usług oraz oferowaniu coraz większych możliwości stosujemy się do wskazanych poniżej zasad ogólnych. Przetwarzając dane osobowe, kierujemy się postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Wolność wyboru Dane osobowe Klienta są jego własnością. Staramy się nie zakładać z góry preferencji Klienta dotyczących prywatności i dążymy do projektowania naszych usług w taki sposób, aby Klient mógł zrezygnować z udostępnienia nam swoich danych osobowych, lub mógł zdecydować czy chce udzielić nam odpowiedniej zgody. Równowaga interesów Jeżeli dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu a potrzeba ochrony prywatności nie przeważa nad tym interesem, możemy zdecydować się na przetwarzanie określonych danych osobowych bez uzyskiwania zgody Klienta. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja „Podstawa prawna i cel przetwarzania”. Proporcjonalność GTV stara się przetwarzać wyłącznie takie dane osobowe Klientów, które są wystarczające, adekwatne, odpowiednie w stosunku do celu, w którym zostały zebrane. Przejrzystość i jawność GTV wyznaje zasadę przejrzystości w odniesieniu do tego, jakie dane osobowe przetwarza i w jakim celu. Na prośbę Klienta GTV udostępnia informacje na temat przetwarzania jego danych osobowych. Przestrzeganie prawa GTV przestrzega obowiązującego prawa, przepisów oraz regulacji dotyczących prywatności i ochrony danych. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów opisane w niniejszej polityce dostosowujemy tak, aby zapewnić przestrzeganie prawa. Jakość danych W przypadkach przetwarzania danych osobowych Klienta staramy się dbać o to, aby były one prawidłowe i aktualne. Staramy się także usuwać lub korygować nieprawidłowe lub niekompletne dane osobowe. Bezpieczeństwo GTV stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewniania ochrony danych osobowych Klienta przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, przypadkową utratą lub modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem oraz innymi formami nielegalnego przetwarzania. Staramy się, aby poziom bezpieczeństwa i stosowane środki ochrony danych osobowych Klienta były odpowiednie do czynników ryzyka związanych z charakterem i wykorzystaniem tych danych osobowych.   PRZYDATNE DEFINICJE W niniejszej polityce GTV stosuje wymienione poniżej definicje: „administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; administratorem w rozumieniu niniejszej polityki jest GTV; „podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora; „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji czy identyfikator internetowy lub na podstawie jednej bądź kilku szczególnych cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie; „szczególne kategorie danych osobowych” oznaczają dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzanie danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby;   JAKIE DANE ZBIERAMY? Gromadzenie danych GTV przetwarza dane osobowe Klientów. Dane Klientów są zbierane przez GTV za pośrednictwem: zapisu na newsletter; formularza rejestracji użytkownika w Strefie klienta – Bryły 3D Top Solid Wood. Dane osobowe Klientów przetwarzane przez GTV obejmują: dane kontaktowe (pełna nazwa, login adres e-mail); dane obrazujące sposób korzystania ze strony www.gtv.com.pl, w tym dane zgromadzone w formie „ciasteczek” (cookies) oraz dane gromadzone z użyciem innych technologii śledzenia. GTV przetwarza dane osobowe Dostawców, będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. Dane Dostawców są zbierane przez GTV za pośrednictwem formularza „Zostań dostawcą”. Dane osobowe Dostawców przetwarzane przez GTV obejmują: dane identyfikacyjne (nazwa firmy); dane adresowe (adres siedziby); dane kontaktowe (nr telefonu, osoba kontaktowa); dane związane z prowadzoną działalnością gospodarczą; dane obrazujące sposób korzystania ze strony www.gtv.com.pl, w tym dane zgromadzone w formie „ciasteczek” (cookies) oraz dane gromadzone z użyciem innych technologii śledzenia. GTV przetwarza dane osobowe Kandydatów na pracowników. Dane Kandydatów na pracowników są zbierane przez GTV za pośrednictwem formularza „Prześlij CV” w zakładce „Kariera”. Dane osobowe Kandydatów na pracowników przetwarzane przez GTV obejmują: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko); dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu); dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych (dane o wykształceniu, dane o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, dane dotyczące oczekiwań finansowych); dane obrazujące sposób korzystania ze strony www.gtv.com.pl, w tym dane zgromadzone w formie „ciasteczek” (cookies) oraz dane gromadzone z użyciem innych technologii śledzenia. GTV nie gromadzi i nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych. Zgodnie z wymogami obowiązującego prawa dokładamy szczególnej staranności i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.   PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA Cele przetwarzania danych GTV przetwarza dane osobowe w celach: związanych z obsługą konta użytkownika zarejestrowanego w serwisie internetowym gtv.com.pl oraz udostępnieniem materiałów dostępnych po zalogowaniu do serwisu; związanych z podjęciem działań na żądania osób, których dane dotyczą, przed nawiązaniem współpracy; związanych z organizacją i przeprowadzeniem procesu rekrutacji; związanych z subskrypcją newslettera oraz przesyłaniem informacji handlowych, w tym informacji o promocjach i nowościach; marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez GTV; archiwalnych i dowodowych umożliwiających realizację prawnie uzasadnionych interesów GTV dotyczących zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, realizacji praw osób, których dane są przetwarzane, jak również ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawy prawne przetwarzania GTV ma następujące podstawy uzasadniające przetwarzanie danych osobowych: Wykonanie umowy Wykonanie umowy jest podstawą przetwarzania przez GTV danych osobowych w celach związanych z obsługą konta użytkownika zarejestrowanego w serwisie internetowym gtv.com.pl oraz udostępnieniem materiałów dostępnych po zalogowaniu do serwisu. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji użytkownika w Strefie klienta. Podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Dostawcy jest podjęcie przez GTV (na żądanie Dostawcy) działań polegających na nawiązaniu kontaktu z Dostawcą, w celu nawiązania współpracy. W tym względzie podanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia ww. działań. Zgoda Zgoda jest podstawą przetwarzania przez GTV danych osobowych w przypadku następujących celów: związanych z organizacją i przeprowadzeniem procesu rekrutacji; związanych z subskrypcją newslettera oraz przesyłaniem informacji handlowych, w tym informacji o promocjach i nowościach. Informujemy, że cofnięcie każdej z udzielonych zgód na przetwarzanie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uzasadniony interes Posiadamy prawnie uzasadniony interes do przetwarzania danych osobowych w następujących celach: marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez GTV; archiwalnych i dowodowych, umożliwiających realizację naszych prawnie uzasadnionych interesów dotyczących zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, realizacji praw osób, których dane są przetwarzane, jak również ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.   ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH: GTV może udostępniać dane osobowe w szczególności następującym podmiotom: dostawcom świadczącym usługi na rzecz GTV, tj.: dostawcom usług publikacji ogłoszeń o pracę oraz systemów informatycznych do zarządzania rekrutacjami, firmom współpracującym w zakresie świadczenia usług IT, usług hostingowych oraz usług marketingowych; podmiotom z grupy kapitałowej GTV; profesjonalnym doradcom (adwokaci, radcowie prawni, księgowi, itp. – w zakresie, w jakim nie są oni odrębnymi administratorami Danych Osobowych); zgodnie z wymogami prawa, np. w związku z dochodzeniem prowadzonym przez uprawnione władze, sporem sądowym bądź innym postępowaniem. Przetwarzanie danych w naszym imieniu Dostęp do Państwa danych osobowych ogranicza się do pracowników i dostawców, którzy muszą korzystać z tych danych w celu przetwarzania ich w naszym imieniu i którzy są zobowiązani umową do zachowania poufności i zapewnienia bezpieczeństwa tych danych osobowych. Staramy się wybierać usługi przetwarzania danych, które najlepiej chronią integralność danych osobowych w kontaktach z osobami trzecimi. MARKETING W przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody przez zainteresowane osoby, dostarczamy Państwu informacje dotyczące nowych produktów lub usług. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania określonego biuletynu przesyłanego pocztą elektroniczną lub podobnych wiadomości, powinni Państwo skorzystać z instrukcji zawartej w danej wiadomości. Witryny internetowe i pliki cookies Witryna internetowa GTV zawiera informacje dotyczące korzystania przez nas z plików cookies. Więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookies można znaleźć na stronie Polityki Cookies. Zachęcamy do zapoznawania się z odpowiednimi informacjami.   OKRES PRZETWARZANIA DANYCH Państwa dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów wymienionych w niniejszej polityce lub celów, o których zostali Państwo poinformowani w inny sposób. Dane osobowe są przetwarzane: w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji umowy – do czasu wykonania umowy, a po jej wykonaniu - do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy; w przypadku przetwarzania w celu realizacji żądań osoby, której dane dotyczą - przez okres niezbędny do podjęcia działań związanych ze zgłoszonym żądaniem; w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego - do czasu złożenia przez Państwa sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat. Okres może zostać przedłużony o okres wymagany do spełnienia naszych obowiązków prawnych i zapewniania sobie obrony w sporach sądowych.   JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ? Zobowiązujemy się do poszanowania poufności Państwa danych osobowych oraz do zagwarantowania Państwu możliwości wykonywania swoich praw. Niezależnie od celowości czy podstawy prawnej, w myśl której przetwarzamy Państwa dane osobowe, przysługują Państwu następujące prawa: zażądania od nas dostępu do treści danych, które posiadamy, zażądania od nas sprostowania lub uzupełnienia danych, które już posiadamy, zażądania od nas usunięcia swoich danych w zakresie, w jakim nie będą już one potrzebne do celów, do których zostały zebrane (o czym informowaliśmy w niniejszej polityce) lub jeżeli nie będziemy już posiadać podstawy prawnej do ich przetwarzania, zażądania od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osoba, której dane są przetwarzane, ma również prawo do wycofania udzielonej zgody w każdej chwili. Jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda lub wykonanie umowy, osoba, której dane są przetwarzane, posiada również prawo do zażądania przeniesienia swoich danych osobowych. Powyższe oznacza, że posiadają Państwo prawo do otrzymania udostępnionych nam danych osobowych w usystematyzowanym formacie powszechnego użytku, nadającym się do odczytu przez określone urządzenie, aby mógł on zostać przekazany bezpośrednio do innego podmiotu, o ile jest to technicznie możliwe. Ponadto, jeżeli przetwarzanie opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, przysługuje Państwu również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Po otrzymaniu sprzeciwu przestajemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przysługuje Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Składane przez Państwa wnioski będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki i z należytą starannością, w terminie miesiąca od otrzymania wniosku. W razie potrzeby termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne dwa miesiące. Informujemy o przedłużeniu terminu i przyczynach opóźnienia. Jeśli obowiązujące prawo przewiduje możliwość pobrania opłaty za realizację Państwa wniosku, GTV może pobrać taką opłatę. ZMIANY GTV zastrzega sobie prawo do okresowego modyfikowania niniejszej polityki. Data ostatniej modyfikacji znajduje się na końcu niniejszego dokumentu. W przypadku wprowadzenia zmian w niniejszej polityce i sposobie wykorzystania Państwa danych osobowych, udostępnimy zaktualizowaną wersję niniejszej polityki.

© GTV 2018