Produkty elektryczne i elektroniczne firmy GTV spełniają wymagania zawarte w dyrektywach oraz przepisach implementujących dyrektywy do prawa krajowego:

  • Dyrektywa LVD 2014/35/EU
  • Dyrektywa EMC 2014/30/EU
  • Dyrektywa ErP 2009/125/EC
  • Dyrektywa RoHS 2011/65/EU

Szczegółowe informacje o dyrektywach i normach zawierają deklaracje zgodności CE dla poszczególnych produktów.

WeeeProdukty elektryczne i elektroniczne zostały oznakowane zgodnie z Dyrektywą WEEE (2012/19/UE) dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dbając o prawidłową utylizację tych produktów przyczyniają się Państwo do ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby zaistnieć w przypadku niewłaściwego złomowania urządzenia.

Symbol umieszczony na produkcie lub dołączonych do niego dokumentach oznacza, że produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego i nie należy umieszczać go łącznie z innymi odpadami.

Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące recyklingu produktów należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub punktem sprzedaży, gdzie nabyto produkt.