REGULAMIN SPRZEDAŻY GTV POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
DLA KLIENTÓW BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

§1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady sprzedaży Produktów przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca – GTV Poland spółka akcyjna z siedzibą w Pruszkowie (05-800) przy ul. Przejazdowej 21, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000938133, NIP: 5342505912; nr rejestrowy BDO: 000046387.
 3. Kupujący - osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca Umowę sprzedaży w celu związanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową gdy Umowa ta ma dla niej charakter zawodowy, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży składając zamówienie telefonicznie, u przedstawiciela handlowego Sprzedawcy, za pośrednictwem wiadomości email bądź platform EDI, B2B.
 4. Produkty – towary znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;
 5. Umowa sprzedaży – umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, na mocy której Kupujący nabywa od Sprzedawcy Produkt za zapłatą określonej ceny;
 6. Usługi elektroniczne – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego opisane w § 3 ust. 1 Regulaminu;
 7. Newsletter – usługa opisana w § 10 Regulaminu polegająca na dostarczaniu przez Sprzedawcę Kupującemu elektronicznego biuletynu zawierającego informacje o produktach i usługach świadczonych przez Sprzedawcę;
 8. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tj. z dnia 16 maja 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1145)

§2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupu Produktów w przypadku zamówień składanych drogą mailową, telefoniczną, poprzez platformy EDI, B2B lub bezpośrednio u przedstawicieli handlowych Sprzedawcy. Regulamin nie ma zastosowania do zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy oraz za pośrednictwem elektronicznych platform sprzedaży (marketplace, allegro, amazon itp.).
 2. W przypadku gdy dla danej metody składania zamówień, o której mowa w ust. 1 powyżej u Sprzedawcy został wprowadzony osobny regulamin, niniejszy Regulamin stosuje się w sprawach nieuregulowanych w regulaminie dedykowanym dla składania zamówień z wykorzystaniem tej metody.
 3. Regulamin jest przeznaczony wyłącznie dla Kupujących mających status przedsiębiorcy.
 4. Kupujący przed dokonaniem zakupu u Sprzedawcy zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
 5. Regulamin jest udostępniony Kupującemu nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.gtv.com.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§3 Świadczenie Usług elektronicznych

 1. Sprzedawca świadczy następujące Usługi elektroniczne drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.):
  1. usługę utrzymywania konta na platformie EDI, dostępnej pod adresem https://edinet.infinite.pl/login.html
  2. usługę utrzymywania konta na platformie B2B dostępnej pod adresem: https://b2b.gtv.com.pl/
  3. usługę zawierania na odległość Umów sprzedaży (w tym składania i rozpatrywania reklamacji);
  4. usługę Newsletter, opisaną w § 10 Regulaminu.
 2. Usługi elektroniczne są świadczone nieodpłatnie.
 3. W celu świadczenia Usług elektronicznych pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o świadczenie Usług elektronicznych.

§4 Zasady składania zamówienia na Produkty i zakupu Produktów

 1. Złożenie zamówienia wymaga w szczególności wyboru Produktu, jego rodzaju, ilości i formy dostawy.
 2. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia na Produkty telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości email, platform EDI, B2B oraz bezpośrednio u przedstawicieli handlowych Sprzedawcy.
 3. Po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzymuje od Sprzedawcy na adres mailowy podany przez Kupującego potwierdzenie złożenia zamówienia.
 4. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Kupującego, Sprzedawca dokonuje weryfikacji poprawności danych podanych w zamówieniu, jak i danych Kupującego. W tym celu Sprzedawca może skontaktować się z Kupującym.
 5. Jeżeli zamówienie zostało poprawnie złożone przez Kupującego, Sprzedawca akceptuje zamówienie poprzez przesłanie wiadomości na adres mailowy Kupującego podany w zamówieniu, określając przewidywany czas realizacji zamówienia.
 6. W razie błędów w zamówieniu lub w danych Kupującego Sprzedawca podejmuje próbę skontaktowania się z Kupującym w celu ich poprawienia. W razie niemożliwości skontaktowania się z Kupującym lub niemożności poprawienia błędów, Sprzedawca może anulować zamówienie, w miarę możliwości, informując o tym Kupującego. W razie zapłacenia przez Kupującego ceny, Sprzedawca zwróci dokonaną przedpłatę w terminie 14 dni od dnia anulowania zamówienia.
 7. W przypadku wyboru płatności online jako preferowanej płatności, akceptacja zamówienia, o której mowa w ust. 5 powyżej, następuje po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy.
 8. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje w momencie akceptacji przez Sprzedawcę zamówienia Kupującego, zgodnie z powyższymi postanowieniami.
 9. Kupujący może zrezygnować ze złożonego zamówienia do momentu otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji (zgodnie z ust. 5 powyżej), poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Sprzedawcy lub kontakt z infolinią.

§5 Sposoby i terminy płatności

 1. Formy i terminy płatności określone są w odrębnych umowach handlowych zawieranych między Sprzedawcą, a Kupującym.
 2. Przedpłata jest formą płatności obowiązującą:
  1. w momencie rozpoczęcia współpracy, przy co najmniej trzech pierwszych zamówieniach.
  2. przy wznowieniu współpracy wstrzymanej ze względu na problemy płatnicze Kupującego.
  3. w przypadkach indywidualnych ustaleń między Kupującym i Sprzedawcą.

§6 Realizacja zamówienia i dostawa Produktu

 1. Realizacja zamówienia złożonego przez Kupującego następuje poprzez wysyłkę Produktów na adres podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia za pośrednictwem współpracujących ze Sprzedawcą firm kurierskich lub z wykorzystaniem transportu Sprzedawcy.
 2. Czas, koszt i sposób dostawy Produktów będzie ustalany indywidualnie przy składaniu zamówienia.
 3. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego niezwłocznie po wysłaniu potwierdzenia zamówienia na podany adres mailowy.
 4. Realizacja zamówienia w przypadku zamówień przedpłaconych, następuje nie wcześniej niż po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego.
 5. Czas dostawy Produktów następuje w terminie określonym w regulaminie podmiotu jej dokonującego (firmy kurierskiej).
 6. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca określi odmiennie w trakcie składania zamówienia lub zawarta z danym Kupującym umowa handlowa zawiera odmienne postanowienia.
 7. Koszt dostawy Produktu zależy od sposobu dostarczenia Produktów, wybranej metody płatności, wartości zamówienia i jego wielkości.
 8. Ostateczny koszt dostawy z uwzględnieniem ilości zamówionych Produktów wskazany jest Kupującemu przed złożeniem zamówienia.
 9. W przypadku zamówienia Produktów o dużych gabarytach lub wadze Kupujący otrzymuje przy składaniu zamówienia informację, iż nie mogą być one dostarczone zwykłą przesyłką kurierską. Kupujący może odebrać je osobiście bądź skorzystać z opcji transportu dedykowanego.
 10. W przypadku dokonania zamówienia kilku Produktów, Sprzedawca może podjąć decyzję o dostawie Produktów do Kupującego w osobnych przesyłkach, z tym zastrzeżeniem, że Kupujący nie zostanie obciążony wyższym kosztem dostawy niż zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
 11. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić pełną dostępność Produktów. W razie przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia Kupującego na Produkt aktualnie niedostępny, Sprzedawca poinformuje o przybliżonym terminie dostępności danego Produktu, a Kupujący podejmuje decyzję, czy będzie czekał na chwilowo niedostępny Produkt, czy anuluje zamówienie, co będzie skutkowało wygaśnięciem Umowy sprzedaży na dany Produkt. Potwierdzenie anulowania zamówienia zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej Kupującego. W razie zapłacenia przez Kupującego ceny, Sprzedawca zwróci dokonaną przedpłatę w terminie 14 dni od dnia poinformowania o wygaśnięciu Umowy sprzedaży.
 12. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i doręczanie przez Sprzedawcę faktur oraz faktur korygujących w formie elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Kupujący może wycofać w każdej chwili zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie.

§7 Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Kupującemu Produktu bez wad.
 2. Sprzedawca ponosi względem Kupującego odpowiedzialność na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego w okresie dwóch lat, licząc od daty odbioru zamówienia.

§8 Reklamacje

 1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku nienależytego wykonania Umowy sprzedaży przez Sprzedawcę, w szczególności w przypadku stwierdzenia wad Produktu albo dostawy Produktów innego rodzaju lub innej ilości niż zamówiona przez Kupującego.
 2. Reklamację należy złożyć za pomocą formularza reklamacyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Formularz reklamacyjny jest dostępny także w zakładce Reklamacje i zwroty na stronie internetowej www.gtv.com.pl.
 3. Reklamację należy przesłać za pomocą listu poleconego na następujący adres Sprzedawcy:
  GTV Poland spółka akcyjna,
  ul. Przejazdowa 21,
  05-800 Pruszków


  lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Kupujący posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polski zgłasza reklamację za pośrednictwem Opiekuna Rynku.
 5. W przypadku reklamacji przesłanej drogą elektroniczną Sprzedawca potwierdzi jej otrzymanie poprzez przesłanie odpowiedniej informacji zwrotnej drogą elektroniczną.
 6. W przypadku, gdy formularz reklamacyjny nie został poprawnie wypełniony przez Kupującego, Sprzedawca wezwie Kupującego do poprawienia formularza w terminie nie krótszym niż 7 (siedem) dni pod rygorem odmowy rozpatrzenia reklamacji.
 7. Kupujący ma obowiązek precyzyjnie opisać na czym w jego ocenie polega nienależyte wykonanie Umowy sprzedaży przez Sprzedawcę, tak aby rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę mogło nastąpić bez zbędnej zwłoki spowodowanej koniecznością ustalenia przyczyn reklamacji i oczekiwań Kupującego. Kupujący jest zobowiązany udzielić szczegółowych dodatkowych informacji dotyczących Produktu na żądanie Sprzedawcy.
 8. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga badań jakościowych reklamowanego Produktu, Kupujący jest obowiązany dostarczyć Sprzedawcy kompletny Produkt, wraz z wydanymi materiałami promocyjnymi, który w jego ocenie posiada wady jakościowe. W przypadku gdy Produkt był sprzedawany w zestawie i Sprzedawca uzna, to zasadne Kupujący będzie zobowiązany do dostarczenia całego zestawu w skład którego wchodzi reklamowany Produkt.
 9. Jeżeli Sprzedający uzna, że rozpatrzenie reklamacji wymaga zbadania Produktu u Kupującego, Kupujący poniesienie koszty dojazdu przedstawiciela Sprzedawcy do miejsca badania.
 10. W przypadku gdy Sprzedawca uzna, że zgłoszona reklamacja jest zasadna, w zależności od swojego wyboru może dokonać naprawy, wymienić Produkty na nowe pozbawione wad, bądź zdecydować o zwrocie ceny za Produkt. Oświadczenie Kupującego zawierające oczekiwany sposób załatwienia reklamacji nie jest dla Sprzedawcy wiążące.
 11. Kupujący, pod rygorem utraty roszczeń wobec Sprzedawcy wynikających z niniejszego paragrafu ma obowiązek w obecności przedstawiciela przewoźnika zbadania Produktów przed ich odbiorem. W razie ubytków lub uszkodzeń dających zauważyć się z zewnątrz Kupujący sporządza w obecności przedstawiciela przewoźnika stosowny protokół szkód lub odnotowuje to w liście przewozowym (bez względu na jego formę). W protokole należy wskazać zauważone uszkodzenia, naruszenie integralności opakowania, nieuprawniony dostęp do Produktów, niezgodności ilościowe Produktów oraz inne zastrzeżenia.
 12. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 (czternaście) dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.
 13. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga badań jakościowych lub zbadania Produktu u Kupującego, Sprzedawca powinien podjąć decyzję co do sposobu załatwienia reklamacji w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia, w którym otrzymał reklamowany Produkt lub dokonał zbadania Produktu u Kupującego.
 14. Proces rozpatrywania reklamacji polega na szczegółowej weryfikacji oraz ocenie wszystkich okoliczności mających znaczenie dla uwzględnienia lub nieuwzględnienia reklamacji złożonej Sprzedawcy przez Kupującego, w szczególności okoliczności przedstawionych przez Kupującego w treści złożonej reklamacji.
 15. Proces rozpatrywania reklamacji kończy się wydaniem przez Sprzedawcę decyzji o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji złożonej przez Kupującego, a także zawiadomieniem Kupującego przez Sprzedawcę o treści tej decyzji.
 16. W przypadku uwzględnienia reklamacji złożonej przez Kupującego w całości lub części, Sprzedawca zawiadomi Kupującego o treści swojej decyzji, doręczając Kupującemu oświadczenie o uwzględnieniu reklamacji w całości lub części, informację o sposobie załatwienia reklamacji (np. poprzez naprawę, wymianę lub zwrot ceny sprzedaży Produktów) oraz fakturę korygującą dokumentującą obniżenie ceny sprzedaży Produktów, jeżeli wystawienie takiej faktury korygującej będzie konieczne.
 17. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości, w przypadku uwzględnienia reklamacji złożonej przez Kupującego proces rozpatrywania reklamacji nie może zostać uznany za zakończony wcześniej niż przed doręczeniem Kupującemu przez Sprzedawcę oświadczenia o uwzględnieniu reklamacji, informacji o sposobie załatwienia reklamacji (np. poprzez naprawę, wymianę lub zwrot ceny sprzedaży Produktów) oraz faktury korygującej dokumentującej obniżenie ceny sprzedaży Produktów, jeżeli wystawienie takiej faktury korygującej będzie konieczne.
 18. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości, w przypadku uwzględnienia reklamacji złożonej przez Kupującego należy przyjąć, że akceptacja treści Regulaminu przez Kupującego stanowi jednocześnie uzgodnienie warunków obniżenia podstawy opodatkowania, o którym mowa w art. 29a ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 19. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji złożonej przez Kupującego w całości lub części, Sprzedawca zawiadomi Kupującego o treści swojej decyzji, doręczając Kupującemu oświadczenie o nieuwzględnieniu reklamacji w całości lub części.
 20. Oświadczenie o uwzględnieniu reklamacji (wraz z informacją o sposobie załatwienia reklamacji oraz fakturą korygującą) lub nieuwzględnieniu reklamacji, o których mowa w §8. ust. 16, 17 i 19 Regulaminu, zostanie doręczone Kupującemu przez Sprzedawcę w formie pisemnej lub formie dokumentowej na adres wskazany w treści reklamacji złożonej przez Kupującego.
 21. Postanowienia niniejszego §8. Regulaminu należy stosować odpowiednio w przypadku stwierdzenia przez Kupującego pomyłki w treści faktury wystawionej przez Sprzedawcę w zakresie ceny pojedynczego Produktu lub całkowitej ceny sprzedaży Produktów zamówionych przez Kupującego.

§9 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych odbywa się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: ul. Przejazdowa 21, 05-800 Pruszków.
 3. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w celu związanym z zawarciem i realizacją Umowy sprzedaży.
 4. Dane osobowe Kupującego mogą być również przetwarzane w celach marketingowych. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.
 5. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Kupującemu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Dane osobowe Kupującego będą przechowywane przez okres wykonywania umowy, a także po jej wykonaniu przez okres niezbędny do umożliwienia realizacji wszelkich praw i obowiązków Kupującego, jak również Administratora, wynikających z zawartej umowy.
 7. W ramach świadczenia Usług elektronicznych Sprzedawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do przetwarzania danych osobowych Kupującego niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług elektronicznych.
 8. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Kupującego z Usług elektronicznych w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Kupującego.
 9. Sprzedawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
  • nazwisko i imię Kupującego,
  • NIP
  • firmę
  • login,
  • adres zamieszkania lub do korespondencji,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu.
 10. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług elektronicznych przez Sprzedawcę.
 11. Sprzedawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Kupującego z Usług elektronicznych (dane eksploatacyjne):
  • oznaczenia identyfikujące Kupującego nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
  • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Kupujący,
  • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług elektronicznych,
  • informacje o skorzystaniu przez Kupującego z Usług elektronicznych.

§10 Newsletter, informacje handlowe oraz mailing

 1. Kupujący może zaprenumerować Newsletter poprzez podanie swojego adresu e-mail na stronie internetowej https://www.gtv.com.pl/pl/newsletter w polu oznaczonym „Zapisz się do Newslettera” lub składania zamówienia (zamówienie usługi Newsletter).
 2. Kupujący może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera poprzez wybranie opcji „Wypis z Newslettera”, poprzez skorzystanie z opcji wypisania dostępnej w otrzymanym Newsletterze albo poprzez wysłanie maila z żądaniem zaprzestania wysyłania Newslettera na następujący adres e-mail Sprzedawcy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

§11 Kontakt

 1. Kupujący może skontaktować się (porozumieć się) ze Sprzedawcą za pomocą telefonicznego Biura Obsługi Klienta, bądź bezpośrednio z Przedstawicielem, obsługującym dany region. Kontakt do poszczególnych Przedstawicieli oraz Biura Obsługi Klienta można znaleźć na stronie www.gtv.com.pl w zakładce SPRZEDAŻ. Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
 2. Koszt połączenia z infolinią jest równy cenie jednej jednostki taryfikacyjnej lub zgodny z cennikiem operatora.
 3. Możliwy jest również kontakt w za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adres e-mail znajdujący się na stronie www.gtv.com.pl w zakładce KONTAKT.
 4. Wszelkie oświadczenia, dla których w świetle postanowień Regulaminu wymagane jest zachowanie formy pisemnej, powinny być skierowane na następujący adres Sprzedawcy:
  GTV Poland spółka akcyjna
  ul. Przejazdowa 21,
  05-800 Pruszków

§12 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca uprawniony jest do wprowadzania zmian w Regulaminie. O zmienionym Regulaminie Sprzedawca informuje na stronie www.gtv.com.pl oraz drogą mailową na adres mailowy podany przez Kupującego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy polskiego kodeksu cywilnego o umowie sprzedaży.
 3. Do Umowy sprzedaży zawartej między Sprzedawcą a Kupującym mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia Umowy sprzedaży. Integralnymi częścią Regulaminu jest:
  1. Załącznik nr 1 – wzór formularza reklamacyjnego.
 4. Spory w stosunkach między Sprzedawcą a Kupującym będą rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.03.2022 r.

icon pdf   Regulamin sprzedaży         icon pdf   Protokół reklamacyjny