Elektrické a elektronické výrobky společnosti GTV splňují požadavky obsažené ve směrnicích a ustanoveních provádějících směrnice do vnitrostátního práva:

  • Směrnice LVD 2014/35/EU
  • Směrnice EMC 2014/30/EU
  • Směrnice ErP 2009/125/ES
  • Směrnice RoHS 2011/65/EU

Podrobné informace o směrnicích a normách jsou obsaženy v prohlášení o shodě CE pro jednotlivé výrobky.

WeeeElektrické a elektronické výrobky jsou označeny v souladu se směrnicí OEEZ (2012/19/EU) o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Zajištěním správné likvidace těchto výrobků pomůžete snížit riziko negativních účinků výrobku na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávným zacházením s výrobkem.

Symbol umístěný na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že produkt není klasifikován jako domácí odpad a neměl by být ukládán spolu s jiným odpadem.

Držitel spotřebovaného zařízení z domácností je povinen jej předat shromažďovateli použitého zařízení nebo subjektu pověřenému sběrem odpadních zařízení. Další informace o recyklaci produktu získáte od místního úřadu, poskytovatele služeb likvidace odpadu nebo od prodejního místa, kde jste produkt zakoupili.